Wstęp

Na początek moje pełne dane rejestrowe jako Usługodawcy: właścicielem Serwisu jest Magdalena Grabda-Arendarczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Grabda-Arendarczyk, os. 2 Pułku Lotniczego 24/17, 31-869 Kraków, NIP: 959-144-56-48.
Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.
W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: magdalena@dobrzezorganizowana.pl.
Zgodnie z przepisami wyznaczyłam punkt kontaktowy, który może służyć do
bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług
Cyfrowych, a także z Użytkownikami korzystającymi z serwisu. Punkt kontaktowy
znajduje się pod adresem e mail magdalena@dobrzezorganizowana.pl Komunikacja może być
prowadzona w języku polskim lub angielskim.

Definicje

Regulamin

Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://www.dobrzezorganizowana.pl/ i jej rozszerzeniami

Treści Użytkownika — wszelkie dane lub informacje wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, w szczególności komentarze pod treściami dostępnymi w Serwisie, informacje zawarte w wizytówce Użytkownika widocznej w Serwisie

Usługa

Usługodawca – Magdalena Grabda-Arendarczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Grabda-Arendarczyk, os. 2 Pułku Lotniczego 24/17, 31-869 Kraków, NIP: 959-144-56-48

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu

 

Niedopuszczalne Treści Użytkownika

Moderacja Treści Użytkownika

Mechanizm zgłoszeń dot. Treści Użytkownika

1.
W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, mogą naruszać Regulamin, inny Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez XXX. Zgłoszenie naruszenia może nastąpić:
1)
drogą e-mailową, na adres kontakt@swiatzczekolady.pl;
2)
poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie;
3)
za pomocą dedykowanej funkcjonalności „Zgłoś naruszenie”, która znajduje się przy Treści Użytkownika.
2.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak:
1)
wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem;
2)
jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;3)
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
4)
oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
3.
Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, XXX niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, XXX może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania przez XXX, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.
4.
Weryfikacja Treści Użytkownika przez XXX nastąpi najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. XXX przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. XXX w celu weryfikacji Treści Użytkownika może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają.
5.
W trakcie dokonywania weryfikacji XXX jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników.
6.
Po dokonaniu weryfikacji XXX może trwale zablokować lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, XXX niezwłocznie przywraca Treści Użytkownika oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
7.
W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika XXX niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
8.
W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § xx.
9.
XXX zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel XXX.

Sankcje za niedopuszczalne Treści Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika sprzeczne z Regulaminem, Usługodawca może:
  1. dokonać blokady konta Użytkownika lub
  2. trwale usunąć konto Użytkownika lub
  3. zawiesić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu lub
  4. trwale uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu.
 2. Wybór środka, o którym mowa w ust. 1, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Użytkownik podczas korzystania z Serwisu. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie może podjąć Usługodawca w stosunku do Treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści Użytkownika.
 3. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 1, Usługodawca działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
 4. Blokada konta Użytkownika lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu może nastąpić na okres od 3 do 30 dni. Po upływie przewidzianego okresu Usługodawca zdejmuje blokadę konta Użytkownika
  lub przywraca dostęp do funkcjonalności Serwisu, które pozostawały zawieszone.
 5. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § xx.
 6. Usługodawca zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał personel XXX.

Procedura odwoławcza

 1. W przypadku, gdy:
  1. Usługodawca nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej;
  2. Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  3. Usługodawca zastosował wobec Użytkownika jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika (zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług w ramach Serwisu, zawieszenie lub usunięcie konta Użytkownika itp.);
   – Użytkownik, który opublikował Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie.
 2. Każda decyzja Usługodawcy związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy Usługodawca otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej
  . Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:

  1. wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
  2. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy Usługodawcy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
  3. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
  4. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;
  5. jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.
 3. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania na adres elektroniczny magdalena@dobrzezorganizowana.pl
 4. Odwołanie powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;
  2. dane kontaktowe;
  3. szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Usługodawcy była błędna i powinna zostać zmieniona.
 5. Po otrzymaniu odwołania Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
 6. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia odwołania.

Powiadamianie odpowiednich służb i organów

 1. Jeżeli Usługodawca poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej. zwrócą się do Usługodawcy o udostępnienie danych Użytkownika, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

Odpowiedzialność za Treści Użytkownika

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem że Usługodawca:
  1. nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika; lub
  2. podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

Zmiana warunków korzystania z usług

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
  1. zmiana warunków świadczenia Usług;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
  3. konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
  4. konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
  5. zmiany redakcyjne.
 2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. Zmiany Regulaminu są publikowane w Serwisie, a ponadto Użytkownik jest powiadamiany o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Usługodawca posiada adres e-mail Użytkownika).
 4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
 5. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu prowadzi do istotnych zmian warunków korzystania z Serwisu, w tym istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkownika.